Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส 15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 saraban@kalase.go.th
 
นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
084 086 1352
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 งานบริหารงานบุคคล
 อำนาจหน้าที่
 คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 ระเบียบกฎหมายต่างๆ
 การจัดวางระบบควบคุมภายใน
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาห้าปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ช่องทาง รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การให้บริการ
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มการติดต่อราชการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวรับสมัครงาน
 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 57 คน
ประกาศวันที่  13 พฤษภาคม 2564

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
 
กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน
 
ป้ายบนอาคารตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (3) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้ง หรือตั้งป้าย 
 
(ก) ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม
 
(ข) ที่ติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาด หรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 ( พ.ศ. 2533 )
ให้ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตร หรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัมเป็นอาคารตาม มาตรา 4
 
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
สิ่งที่สร้างอย่างอื่น ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
 
ตามกฎกระทรวง 55 ( พ.ศ. 2543 )
ข้อ 8 ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร จากส่วนสูงของหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น
 
ข้อ 13 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัด จากจุดที่ติดตั้งป้าย ไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ ที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร
 
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
ข้อ 36 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกิน ระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ ( และสูงไม่เกิน 30 เมตร ) มีความยาวไม่เกิน 32 เมตร และต้องห่างจากที่ดินต่างเจ้าจองไม่น้อยกว่า 4 เมตร
 
ข้อ 37 สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายให้ทำด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด
 
ข้อ 50 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินต้องมีระยะร่น ดั้งนี้
 
- ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวห่างกึ่งถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
 
- ถนนสาธารณะกว้าง 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวห่างกึ่งถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนน
 
- ถนนสาธารณะกว้าง 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2.00 เมตร
 
สำหรับป้ายบนอาคาร จะต้องมีความสูงไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
 
พื้นที่ห้ามก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ฯลฯ
 
บทกำหนดโทษ
 
มาตรา 65 ความผิด ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ ( มาตรา 21 , มาตรา 31 ) ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท
 
มาตรา 66 ทวิ ความผิด ไม่รื้อถอนตามคำสั่ง จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท

 

มาตรา 70 ความผิดเพื่อพาณิชยกรรม หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือ จำหน่ายโดยมีค่าตอบแทน โทษปรับเป็น 2 เท่าของโทษตามมาตรานั้น
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
  15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์ : 075-270-711
โทรสาร : 075-270-686
E-mail Address : saraban@kalase.go.th
kalase.sikao@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kalase.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs